Subversion Repositories shark

Rev

Rev 98 | Rev 110 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 pj 1
#
2
# this file contains the library dependencies
3
#
4
 
45 pj 5
OSLIB_LIB=$(OSLIB)/lib
2 pj 6
 
45 pj 7
LINK_STARTUP = $(OSLIB_LIB)/x0.o
2 pj 8
 
9
LINK_LIB =
10
LIB_DEP =
11
 
107 pj 12
 
13
# Dependencies
14
# -------------------------------------------------------
15
 
16
# these are the libraries the use wants to use
17
USELIB = $(SHARKOPT)
18
 
19
ifeq ($(findstring __PNG__,$(SHARKOPT)) , __PNG__)
20
USELIB += __ZLIB__
21
endif
22
 
23
 
2 pj 24
# --------------------------------------------------------------------------
25
# Library File names
48 pj 26
ifndef GRAPH_DRV
27
GRAPH_DRV=grx
28
endif
2 pj 29
 
107 pj 30
# PXC (Framegrabber)
31
# ----------------------------------------------------------------
32
ifeq ($(findstring __PXC__,$(USELIB)) , __PXC__)
33
 
34
INCL += -I$(BASE)/drivers/pxc/include
35
 
2 pj 36
ifeq ($(LIB_PATH)/libhpxc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhpxc.a))
37
LINK_LIB += -lhpxc
38
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhpxc.a
39
endif
40
 
41
endif
42
 
43
# HPCI
44
ifeq ($(LIB_PATH)/libhpci.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhpci.a))
45
LINK_LIB += -lhpci
46
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhpci.a
47
endif
48
 
49
# hgd
50
ifeq ($(LIB_PATH)/libhgd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhgd.a))
51
LINK_LIB += -lhgd
52
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhgd.a
53
endif
54
 
55
# grx
56
ifeq ($(LIB_PATH)/libgrx.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgrx.a))
48 pj 57
ifeq ($(GRAPH_DRV),grx)
2 pj 58
LINK_LIB += -lgrx
59
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgrx.a
60
endif
48 pj 61
endif
2 pj 62
 
107 pj 63
# oldchar
64
# ----------------------------------------------------------------
65
ifeq ($(findstring __OLDCHAR__,$(USELIB)) , __OLDCHAR__)
66
 
67
INCL += -I$(BASE)/drivers/oldchar/include
68
 
69
ifeq ($(LIB_PATH)/liboldch.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/liboldch.a))
70
LINK_LIB += -loldch
71
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/liboldch.a
2 pj 72
endif
73
 
107 pj 74
endif
75
 
2 pj 76
# hsnd
77
ifeq ($(LIB_PATH)/libhsnd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhsnd.a))
78
LINK_LIB += -lhsnd
79
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhsnd.a
80
endif
81
 
82
# mem
83
ifeq ($(LIB_PATH)/libmem.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmem.a))
84
LINK_LIB += -lmem
85
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmem.a
86
endif
87
 
88
# gkern
89
ifeq ($(LIB_PATH)/libgkern.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgkern.a))
90
LINK_LIB += -lgkern
91
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgkern.a
92
endif
93
 
94
# mod
95
ifeq ($(LIB_PATH)/libmod.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmod.a))
96
LINK_LIB += -lmod
97
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmod.a
98
endif
99
 
100
# kl
45 pj 101
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libkl.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libkl.a))
2 pj 102
LINK_LIB += -lkl
45 pj 103
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libkl.a
2 pj 104
endif
105
 
106
# hx
45 pj 107
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhx.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhx.a))
2 pj 108
LINK_LIB += -lhx
45 pj 109
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhx.a
2 pj 110
endif
111
 
112
# hc
45 pj 113
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhc.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhc.a))
2 pj 114
LINK_LIB += -lhc
45 pj 115
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhc.a
2 pj 116
endif
117
 
118
# hm
45 pj 119
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhm.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhm.a))
2 pj 120
LINK_LIB += -lhm
45 pj 121
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhm.a
2 pj 122
endif
123
 
45 pj 124
# cons
125
ifeq ($(LIB_PATH)/libcons.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcons.a))
126
LINK_LIB += -lcons
127
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcons.a
128
endif
129
 
2 pj 130
# blk
131
ifeq ($(LIB_PATH)/libblk.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libblk.a))
132
LINK_LIB += -lblk
133
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libblk.a
134
endif
135
 
136
# fs
137
ifeq ($(LIB_PATH)/libfs.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfs.a))
138
LINK_LIB += -lfs
139
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfs.a
140
endif
141
 
142
# c
143
ifeq ($(LIB_PATH)/libc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libc.a))
144
LINK_LIB += -lc
145
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libc.a
146
endif
147
 
148
# hnet
149
ifeq ($(LIB_PATH)/libhnet.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhnet.a))
150
LINK_LIB += -lhnet
151
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhnet.a
152
endif
153
 
154
# comp
155
ifeq ($(LIB_PATH)/libcomp.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcomp.a))
156
LINK_LIB += -lcomp
157
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcomp.a
158
endif
159
 
160
# mpeg
161
ifeq ($(LIB_PATH)/libmpeg.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmpeg.a))
162
LINK_LIB += -lmpeg
163
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmpeg.a
164
endif
165
 
166
# mp3
167
ifeq ($(LIB_PATH)/libmp3.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmp3.a))
168
LINK_LIB += -lmp3
169
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmp3.a
170
endif
171
 
172
# 6025e
107 pj 173
# ----------------------------------------------------------------
174
ifeq ($(findstring __6025E__,$(USELIB)) , __6025E__)
175
 
176
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci6025e/include
177
 
2 pj 178
ifeq ($(LIB_PATH)/lib6025e.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/lib6025e.a))
179
LINK_LIB += -l6025e
180
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/lib6025e.a
181
endif
182
 
107 pj 183
endif
184
 
23 pj 185
# Parport
107 pj 186
# ----------------------------------------------------------------
187
ifeq ($(findstring __PPORT__,$(USELIB)) , __PPORT__)
188
 
189
INCL += -I$(BASE)/drivers/parport/include
190
 
23 pj 191
ifeq ($(LIB_PATH)/libpport.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpport.a))
192
LINK_LIB += -lpport
193
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpport.a
194
endif
2 pj 195
 
107 pj 196
endif
197
 
48 pj 198
# SVGA
199
ifeq ($(LIB_PATH)/libsvga.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libsvga.a))
200
ifeq ($(GRAPH_DRV),svga)
201
LINK_LIB += -lsvga
202
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libsvga.a
203
endif
204
endif
2 pj 205
 
107 pj 206
# PCLAB
207
# ----------------------------------------------------------------
208
ifeq ($(findstring __PCLAB__,$(USELIB)) , __PCLAB__)
209
 
210
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl812/include
211
 
212
ifeq ($(LIB_PATH)/libpclab.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpclab.a))
213
LINK_LIB += -lpclab
214
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpclab.a
215
endif
216
 
217
endif
218
 
219
 
220
# Ports
221
 
222
# FFT
223
# ----------------------------------------------------------------
224
ifeq ($(findstring __FFT__,$(USELIB)) , __FFT__)
225
 
226
INCL += -I$(BASE)/ports/fftw/include
227
 
228
#FFTR
229
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftr.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftr.a))
230
LINK_LIB += -lfftr
231
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftr.a
232
endif
233
# FFTC
234
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftc.a))
235
LINK_LIB += -lfftc
236
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftc.a
237
endif
238
endif
239
 
48 pj 240
# OSMESA
107 pj 241
# ----------------------------------------------------------------
242
ifeq ($(findstring __OSMESA__,$(USELIB)) , __OSMESA__)
243
 
244
INCL += -I$(BASE)/ports/mesa/include
245
 
48 pj 246
ifeq ($(LIB_PATH)/libosmesa.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libosmesa.a))
247
LINK_LIB += -losmesa
248
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libosmesa.a
249
endif
2 pj 250
 
48 pj 251
# GLUT
252
ifeq ($(LIB_PATH)/libglut.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglut.a))
253
LINK_LIB += -lglut
254
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglut.a
255
endif
2 pj 256
 
48 pj 257
# GLU
258
ifeq ($(LIB_PATH)/libglu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglu.a))
259
LINK_LIB += -lglu
260
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglu.a
261
endif
2 pj 262
 
48 pj 263
endif
264
 
98 giacomo 265
# PNG
107 pj 266
# ----------------------------------------------------------------
267
ifeq ($(findstring __PNG__,$(USELIB)) , __PNG__)
268
 
269
INCL += -I$(BASE)/ports/png/include
270
 
271
# PNG
98 giacomo 272
ifeq ($(LIB_PATH)/libpng.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpng.a))
273
LINK_LIB += -lpng
274
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpng.a
275
endif
276
 
107 pj 277
endif
278
 
279
# ZLIB
280
# ----------------------------------------------------------------
281
ifeq ($(findstring __ZLIB__,$(USELIB)) , __ZLIB__)
282
 
283
INCL += -I$(BASE)/ports/zlib/include
284
 
285
# PNG
286
ifeq ($(LIB_PATH)/libzlib.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libzlib.a))
287
LINK_LIB += -lzlib
288
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libzlib.a
289
endif
290
 
291
endif