Subversion Repositories shark

Rev

Rev 659 | Rev 719 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 pj 1
#
2
# this file contains the library dependencies
3
#
4
 
45 pj 5
OSLIB_LIB=$(OSLIB)/lib
2 pj 6
 
45 pj 7
LINK_STARTUP = $(OSLIB_LIB)/x0.o
2 pj 8
 
9
LINK_LIB =
10
LIB_DEP =
11
 
107 pj 12
 
13
# Dependencies
14
# -------------------------------------------------------
15
 
16
# these are the libraries the use wants to use
17
USELIB = $(SHARKOPT)
18
 
19
ifeq ($(findstring __PNG__,$(SHARKOPT)) , __PNG__)
20
USELIB += __ZLIB__
21
endif
22
 
638 giacomo 23
INCL += -I$(BASE)/drivers/linuxc26/include
24
 
588 giacomo 25
# PCI
431 giacomo 26
# ----------------------------------------------------------------
588 giacomo 27
ifeq ($(findstring __PCI__,$(USELIB)) , __PCI__)
431 giacomo 28
 
638 giacomo 29
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci/include
431 giacomo 30
 
588 giacomo 31
ifeq ($(LIB_PATH)/libpci.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpci.a))
32
LINK_LIB += -lpci
33
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpci.a
431 giacomo 34
endif
35
 
632 giacomo 36
endif
37
 
638 giacomo 38
# NETWORK
39
# ----------------------------------------------------------------
40
ifeq ($(findstring __NET__,$(USELIB)) , __NET__)
41
 
42
INCL += -I$(BASE)/drivers/net/include
43
 
44
ifeq ($(LIB_PATH)/libnet.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libnet.a))
45
LINK_LIB += -lnet
46
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libnet.a
581 mauro 47
endif
48
 
638 giacomo 49
endif
50
 
431 giacomo 51
# tracer
52
ifeq ($(LIB_PATH)/libtracer.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtracer.a))
53
LINK_LIB += -ltracer
54
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libtracer.a
55
endif
56
 
2 pj 57
# hgd
58
ifeq ($(LIB_PATH)/libhgd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhgd.a))
59
LINK_LIB += -lhgd
60
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhgd.a
61
endif
62
 
63
# grx
110 giacomo 64
# ----------------------------------------------------------------
65
ifeq ($(findstring __GRX__,$(USELIB)) , __GRX__)
66
 
67
INCL += -I$(BASE)/drivers/grx/include
68
 
2 pj 69
ifeq ($(LIB_PATH)/libgrx.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgrx.a))
70
LINK_LIB += -lgrx
71
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgrx.a
72
endif
110 giacomo 73
 
48 pj 74
endif
2 pj 75
 
471 giacomo 76
# Frame Buffer
77
# ----------------------------------------------------------------
78
ifeq ($(findstring __FB__,$(USELIB)) , __FB__)
79
 
638 giacomo 80
INCL += -I$(BASE)/drivers/fb/include
471 giacomo 81
 
82
ifeq ($(LIB_PATH)/libfb.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfb.a))
83
LINK_LIB += -lfb
84
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfb.a
85
endif
86
 
87
endif
110 giacomo 88
 
107 pj 89
# oldchar
90
# ----------------------------------------------------------------
91
ifeq ($(findstring __OLDCHAR__,$(USELIB)) , __OLDCHAR__)
92
 
93
INCL += -I$(BASE)/drivers/oldchar/include
94
 
95
ifeq ($(LIB_PATH)/liboldch.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/liboldch.a))
96
LINK_LIB += -loldch
97
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/liboldch.a
2 pj 98
endif
99
 
107 pj 100
endif
101
 
2 pj 102
# hsnd
103
ifeq ($(LIB_PATH)/libhsnd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhsnd.a))
104
LINK_LIB += -lhsnd
105
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhsnd.a
106
endif
107
 
108
# mem
109
ifeq ($(LIB_PATH)/libmem.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmem.a))
110
LINK_LIB += -lmem
111
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmem.a
112
endif
113
 
114
# gkern
115
ifeq ($(LIB_PATH)/libgkern.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgkern.a))
116
LINK_LIB += -lgkern
117
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgkern.a
118
endif
119
 
120
# mod
121
ifeq ($(LIB_PATH)/libmod.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmod.a))
122
LINK_LIB += -lmod
123
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmod.a
124
endif
125
 
126
# kl
45 pj 127
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libkl.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libkl.a))
2 pj 128
LINK_LIB += -lkl
45 pj 129
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libkl.a
2 pj 130
endif
131
 
132
# hx
45 pj 133
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhx.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhx.a))
2 pj 134
LINK_LIB += -lhx
45 pj 135
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhx.a
2 pj 136
endif
137
 
138
# hc
45 pj 139
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhc.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhc.a))
2 pj 140
LINK_LIB += -lhc
45 pj 141
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhc.a
2 pj 142
endif
143
 
144
# hm
45 pj 145
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhm.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhm.a))
2 pj 146
LINK_LIB += -lhm
45 pj 147
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhm.a
2 pj 148
endif
149
 
45 pj 150
# cons
151
ifeq ($(LIB_PATH)/libcons.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcons.a))
556 giacomo 152
 
153
INCL += -I$(BASE)/drivers/cons/include
154
 
45 pj 155
LINK_LIB += -lcons
156
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcons.a
157
endif
158
 
2 pj 159
# blk
160
ifeq ($(LIB_PATH)/libblk.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libblk.a))
161
LINK_LIB += -lblk
162
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libblk.a
163
endif
164
 
165
# fs
166
ifeq ($(LIB_PATH)/libfs.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfs.a))
167
LINK_LIB += -lfs
168
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfs.a
169
endif
170
 
171
# c
172
ifeq ($(LIB_PATH)/libc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libc.a))
173
LINK_LIB += -lc
174
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libc.a
175
endif
176
 
632 giacomo 177
# Linux Comp 2.6
496 giacomo 178
# ----------------------------------------------------------------
179
ifeq ($(findstring __LINUXC26__,$(USELIB)) , __LINUXC26__)
180
 
181
# Linux Emulation Layer 2.6
182
ifeq ($(LIB_PATH)/libcomp26.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcomp26.a))
183
LINK_LIB += -lcomp26
184
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcomp26.a
185
endif
186
 
2 pj 187
endif
496 giacomo 188
# ----------------------------------------------------------------
439 giacomo 189
 
2 pj 190
# mpeg
191
ifeq ($(LIB_PATH)/libmpeg.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmpeg.a))
192
LINK_LIB += -lmpeg
193
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmpeg.a
194
endif
195
 
196
# mp3
197
ifeq ($(LIB_PATH)/libmp3.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmp3.a))
198
LINK_LIB += -lmp3
199
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmp3.a
200
endif
201
 
702 giacomo 202
# snapshot
203
ifeq ($(findstring __SNAPSHOT__,$(USELIB)) , __SNAPSHOT__)
204
 
205
INCL += -I$(BASE)/ports/snapshot/include
206
 
207
ifeq ($(LIB_PATH)/libsnapshot.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libsnapshot.a))
208
LINK_LIB += -lsnapshot
209
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libsnapshot.a
210
endif
211
 
212
endif
213
 
2 pj 214
# 6025e
107 pj 215
# ----------------------------------------------------------------
216
ifeq ($(findstring __6025E__,$(USELIB)) , __6025E__)
217
 
218
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci6025e/include
219
 
2 pj 220
ifeq ($(LIB_PATH)/lib6025e.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/lib6025e.a))
221
LINK_LIB += -l6025e
222
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/lib6025e.a
223
endif
224
 
107 pj 225
endif
226
 
659 giacomo 227
# PCL833
228
# ----------------------------------------------------------------
229
ifeq ($(findstring __PCL833__,$(USELIB)) , __PCL833__)
230
 
231
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl833/include
232
 
233
ifeq ($(LIB_PATH)/libpcl833.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpcl833.a))
234
LINK_LIB += -lpcl833
235
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpcl833.a
236
endif
237
 
238
endif
239
 
23 pj 240
# Parport
107 pj 241
# ----------------------------------------------------------------
242
ifeq ($(findstring __PPORT__,$(USELIB)) , __PPORT__)
243
 
244
INCL += -I$(BASE)/drivers/parport/include
245
 
23 pj 246
ifeq ($(LIB_PATH)/libpport.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpport.a))
247
LINK_LIB += -lpport
248
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpport.a
249
endif
2 pj 250
 
107 pj 251
endif
252
 
253
# PCLAB
254
# ----------------------------------------------------------------
255
ifeq ($(findstring __PCLAB__,$(USELIB)) , __PCLAB__)
256
 
257
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl812/include
258
 
259
ifeq ($(LIB_PATH)/libpclab.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpclab.a))
260
LINK_LIB += -lpclab
261
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpclab.a
262
endif
263
 
264
endif
265
 
266
 
267
# Ports
268
 
269
# FFT
270
# ----------------------------------------------------------------
271
ifeq ($(findstring __FFT__,$(USELIB)) , __FFT__)
272
 
273
INCL += -I$(BASE)/ports/fftw/include
274
 
275
#FFTR
276
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftr.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftr.a))
277
LINK_LIB += -lfftr
278
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftr.a
279
endif
280
# FFTC
281
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftc.a))
282
LINK_LIB += -lfftc
283
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftc.a
284
endif
285
endif
286
 
48 pj 287
# OSMESA
107 pj 288
# ----------------------------------------------------------------
289
ifeq ($(findstring __OSMESA__,$(USELIB)) , __OSMESA__)
290
 
291
INCL += -I$(BASE)/ports/mesa/include
292
 
48 pj 293
ifeq ($(LIB_PATH)/libosmesa.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libosmesa.a))
294
LINK_LIB += -losmesa
295
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libosmesa.a
296
endif
2 pj 297
 
48 pj 298
# GLUT
299
ifeq ($(LIB_PATH)/libglut.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglut.a))
300
LINK_LIB += -lglut
301
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglut.a
302
endif
2 pj 303
 
48 pj 304
# GLU
305
ifeq ($(LIB_PATH)/libglu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglu.a))
306
LINK_LIB += -lglu
307
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglu.a
308
endif
2 pj 309
 
48 pj 310
endif
311
 
98 giacomo 312
# PNG
107 pj 313
# ----------------------------------------------------------------
314
ifeq ($(findstring __PNG__,$(USELIB)) , __PNG__)
315
 
316
INCL += -I$(BASE)/ports/png/include
317
 
318
# PNG
98 giacomo 319
ifeq ($(LIB_PATH)/libpng.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpng.a))
320
LINK_LIB += -lpng
321
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpng.a
322
endif
323
 
107 pj 324
endif
325
 
326
# ZLIB
327
# ----------------------------------------------------------------
328
ifeq ($(findstring __ZLIB__,$(USELIB)) , __ZLIB__)
329
 
330
INCL += -I$(BASE)/ports/zlib/include
331
 
332
# PNG
333
ifeq ($(LIB_PATH)/libzlib.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libzlib.a))
334
LINK_LIB += -lzlib
335
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libzlib.a
336
endif
337
 
338
endif
142 trimarchi 339
 
340
# DIDMA
341
# ----------------------------------------------------------------
342
ifeq ($(findstring __DIDMA__, $(USELIB)), __DIDMA__)
343
 
344
INCL += -I$(BASE)/ports/didma/include
345
 
346
# DIDMA
347
ifeq ($(LIB_PATH)/libdidma.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libdidma.a))
348
LINK_LIB += -ldidma
349
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libdidma.a
350
endif
351
 
352
endif
353
 
223 giacomo 354
# FIRST
355
# ----------------------------------------------------------------
356
ifeq ($(findstring __FIRST__, $(USELIB)), __FIRST__)
357
 
358
INCL += -I$(BASE)/ports/first/include
359
 
360
ifeq ($(LIB_PATH)/libfirst.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfirst.a))
361
LINK_LIB += -lfirst
362
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libfirst.a
363
endif
364
 
365
endif
366
 
171 giacomo 367
# BTTV
368
# ----------------------------------------------------------------
369
ifeq ($(findstring __BTTV__, $(USELIB)), __BTTV__)
370
 
638 giacomo 371
INCL += -I$(BASE)/drivers/bttv/include
171 giacomo 372
 
373
# BTTV
374
ifeq ($(LIB_PATH)/libbttv.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libbttv.a))
375
LINK_LIB += -lbttv
376
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libbttv.a
377
endif
378
 
379
endif
380
 
461 giacomo 381
# I2C
382
# ----------------------------------------------------------------
383
ifeq ($(findstring __I2C__, $(USELIB)), __I2C__)
384
 
638 giacomo 385
INCL += -I$(BASE)/drivers/i2c/include
461 giacomo 386
 
387
ifeq ($(LIB_PATH)/libi2c.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libi2c.a))
388
LINK_LIB += -li2c
389
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libi2c.a
390
endif
391
 
392
endif
393
 
394
# CM7326
395
# ----------------------------------------------------------------
396
ifeq ($(findstring __CM7326__, $(USELIB)), __CM7326__)
397
 
463 giacomo 398
INCL += -I$(BASE)/drivers/cm7326/include
461 giacomo 399
 
400
ifeq ($(LIB_PATH)/libcm7326.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcm7326.a))
401
LINK_LIB += -lcm7326
402
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcm7326.a
403
endif
404
 
405
endif
406
 
259 giacomo 407
# TFTP
408
# ----------------------------------------------------------------
409
ifeq ($(findstring __TFTP__, $(USELIB)), __TFTP__)
171 giacomo 410
 
262 giacomo 411
INCL += -I$(BASE)/ports/tftp/include
259 giacomo 412
 
413
# TFTP
414
ifeq ($(LIB_PATH)/libtftp.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtftp.a))
415
LINK_LIB += -ltftp
416
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libtftp.a
417
endif
418
 
419
endif
420
 
284 giacomo 421
# SERVO
422
# ----------------------------------------------------------------
423
ifeq ($(findstring __SERVO__, $(USELIB)), __SERVO__)
259 giacomo 424
 
284 giacomo 425
INCL += -I$(BASE)/ports/servo/include
426
 
427
# SERVO
428
ifeq ($(LIB_PATH)/libservo.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libservo.a))
429
LINK_LIB += -lservo
430
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libservo.a
431
endif
432
 
433
endif
360 giacomo 434
 
496 giacomo 435
# INPUT
436
# ----------------------------------------------------------------
437
ifeq ($(findstring __INPUT__, $(USELIB)), __INPUT__)
438
 
439
INCL += -I$(BASE)/drivers/input/include
440
 
441
# JOY
442
ifeq ($(LIB_PATH)/libinput.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libinput.a))
443
LINK_LIB += -linput
444
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libinput.a
445
endif
446
 
447
endif
581 mauro 448
 
449
# CPU
450
# ----------------------------------------------------------------
451
ifeq ($(findstring __CPU__, $(USELIB)), __CPU__)
452
 
453
INCL += -I$(BASE)/drivers/cpu/include
454
 
455
# CPU
456
ifeq ($(LIB_PATH)/libcpu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcpu.a))
457
LINK_LIB += -lcpu
458
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcpu.a
459
endif
460
 
461
endif