Subversion Repositories shark

Rev

Rev 702 | Rev 767 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 pj 1
#
2
# this file contains the library dependencies
3
#
4
 
45 pj 5
OSLIB_LIB=$(OSLIB)/lib
2 pj 6
 
45 pj 7
LINK_STARTUP = $(OSLIB_LIB)/x0.o
2 pj 8
 
9
LINK_LIB =
10
LIB_DEP =
11
 
107 pj 12
 
13
# Dependencies
14
# -------------------------------------------------------
15
 
16
# these are the libraries the use wants to use
17
USELIB = $(SHARKOPT)
18
 
19
ifeq ($(findstring __PNG__,$(SHARKOPT)) , __PNG__)
20
USELIB += __ZLIB__
21
endif
22
 
638 giacomo 23
INCL += -I$(BASE)/drivers/linuxc26/include
24
 
588 giacomo 25
# PCI
431 giacomo 26
# ----------------------------------------------------------------
588 giacomo 27
ifeq ($(findstring __PCI__,$(USELIB)) , __PCI__)
431 giacomo 28
 
638 giacomo 29
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci/include
431 giacomo 30
 
588 giacomo 31
ifeq ($(LIB_PATH)/libpci.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpci.a))
32
LINK_LIB += -lpci
33
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpci.a
431 giacomo 34
endif
35
 
632 giacomo 36
endif
37
 
638 giacomo 38
# NETWORK
39
# ----------------------------------------------------------------
40
ifeq ($(findstring __NET__,$(USELIB)) , __NET__)
41
 
42
INCL += -I$(BASE)/drivers/net/include
43
 
44
ifeq ($(LIB_PATH)/libnet.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libnet.a))
45
LINK_LIB += -lnet
46
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libnet.a
581 mauro 47
endif
48
 
638 giacomo 49
endif
50
 
431 giacomo 51
# tracer
52
ifeq ($(LIB_PATH)/libtracer.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtracer.a))
53
LINK_LIB += -ltracer
54
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libtracer.a
55
endif
56
 
2 pj 57
# hgd
58
ifeq ($(LIB_PATH)/libhgd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhgd.a))
59
LINK_LIB += -lhgd
60
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhgd.a
61
endif
62
 
63
# grx
110 giacomo 64
# ----------------------------------------------------------------
65
ifeq ($(findstring __GRX__,$(USELIB)) , __GRX__)
66
 
67
INCL += -I$(BASE)/drivers/grx/include
68
 
2 pj 69
ifeq ($(LIB_PATH)/libgrx.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgrx.a))
70
LINK_LIB += -lgrx
71
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgrx.a
72
endif
110 giacomo 73
 
48 pj 74
endif
2 pj 75
 
471 giacomo 76
# Frame Buffer
77
# ----------------------------------------------------------------
78
ifeq ($(findstring __FB__,$(USELIB)) , __FB__)
79
 
638 giacomo 80
INCL += -I$(BASE)/drivers/fb/include
471 giacomo 81
 
82
ifeq ($(LIB_PATH)/libfb.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfb.a))
83
LINK_LIB += -lfb
84
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfb.a
85
endif
86
 
87
endif
110 giacomo 88
 
107 pj 89
# oldchar
90
# ----------------------------------------------------------------
91
ifeq ($(findstring __OLDCHAR__,$(USELIB)) , __OLDCHAR__)
92
 
93
INCL += -I$(BASE)/drivers/oldchar/include
94
 
95
ifeq ($(LIB_PATH)/liboldch.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/liboldch.a))
96
LINK_LIB += -loldch
97
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/liboldch.a
2 pj 98
endif
99
 
107 pj 100
endif
101
 
2 pj 102
# hsnd
103
ifeq ($(LIB_PATH)/libhsnd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhsnd.a))
104
LINK_LIB += -lhsnd
105
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhsnd.a
106
endif
107
 
108
# mem
109
ifeq ($(LIB_PATH)/libmem.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmem.a))
110
LINK_LIB += -lmem
111
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmem.a
112
endif
113
 
114
# gkern
115
ifeq ($(LIB_PATH)/libgkern.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgkern.a))
116
LINK_LIB += -lgkern
117
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgkern.a
118
endif
119
 
120
# mod
121
ifeq ($(LIB_PATH)/libmod.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmod.a))
122
LINK_LIB += -lmod
123
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmod.a
124
endif
125
 
126
# kl
45 pj 127
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libkl.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libkl.a))
2 pj 128
LINK_LIB += -lkl
45 pj 129
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libkl.a
2 pj 130
endif
131
 
132
# hx
45 pj 133
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhx.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhx.a))
2 pj 134
LINK_LIB += -lhx
45 pj 135
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhx.a
2 pj 136
endif
137
 
138
# hc
45 pj 139
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhc.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhc.a))
2 pj 140
LINK_LIB += -lhc
45 pj 141
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhc.a
2 pj 142
endif
143
 
144
# hm
45 pj 145
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhm.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhm.a))
2 pj 146
LINK_LIB += -lhm
45 pj 147
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhm.a
2 pj 148
endif
149
 
45 pj 150
# cons
151
ifeq ($(LIB_PATH)/libcons.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcons.a))
556 giacomo 152
 
153
INCL += -I$(BASE)/drivers/cons/include
154
 
45 pj 155
LINK_LIB += -lcons
156
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcons.a
157
endif
158
 
2 pj 159
# blk
160
ifeq ($(LIB_PATH)/libblk.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libblk.a))
161
LINK_LIB += -lblk
162
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libblk.a
163
endif
164
 
165
# fs
166
ifeq ($(LIB_PATH)/libfs.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfs.a))
167
LINK_LIB += -lfs
168
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfs.a
169
endif
170
 
171
# c
172
ifeq ($(LIB_PATH)/libc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libc.a))
173
LINK_LIB += -lc
174
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libc.a
175
endif
176
 
719 mauro 177
# serial
178
ifeq ($(LIB_PATH)/libserial.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libserial.a))
179
LINK_LIB += -lserial
180
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libserial.a
181
endif
182
 
632 giacomo 183
# Linux Comp 2.6
496 giacomo 184
# ----------------------------------------------------------------
185
ifeq ($(findstring __LINUXC26__,$(USELIB)) , __LINUXC26__)
186
 
187
# Linux Emulation Layer 2.6
188
ifeq ($(LIB_PATH)/libcomp26.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcomp26.a))
189
LINK_LIB += -lcomp26
190
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcomp26.a
191
endif
192
 
2 pj 193
endif
496 giacomo 194
# ----------------------------------------------------------------
439 giacomo 195
 
2 pj 196
# mpeg
197
ifeq ($(LIB_PATH)/libmpeg.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmpeg.a))
198
LINK_LIB += -lmpeg
199
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmpeg.a
200
endif
201
 
202
# mp3
203
ifeq ($(LIB_PATH)/libmp3.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmp3.a))
204
LINK_LIB += -lmp3
205
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmp3.a
206
endif
207
 
702 giacomo 208
# snapshot
209
ifeq ($(findstring __SNAPSHOT__,$(USELIB)) , __SNAPSHOT__)
210
 
211
INCL += -I$(BASE)/ports/snapshot/include
212
 
213
ifeq ($(LIB_PATH)/libsnapshot.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libsnapshot.a))
214
LINK_LIB += -lsnapshot
215
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libsnapshot.a
216
endif
217
 
218
endif
219
 
2 pj 220
# 6025e
107 pj 221
# ----------------------------------------------------------------
222
ifeq ($(findstring __6025E__,$(USELIB)) , __6025E__)
223
 
224
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci6025e/include
225
 
2 pj 226
ifeq ($(LIB_PATH)/lib6025e.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/lib6025e.a))
227
LINK_LIB += -l6025e
228
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/lib6025e.a
229
endif
230
 
107 pj 231
endif
232
 
659 giacomo 233
# PCL833
234
# ----------------------------------------------------------------
235
ifeq ($(findstring __PCL833__,$(USELIB)) , __PCL833__)
236
 
237
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl833/include
238
 
239
ifeq ($(LIB_PATH)/libpcl833.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpcl833.a))
240
LINK_LIB += -lpcl833
241
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpcl833.a
242
endif
243
 
244
endif
245
 
23 pj 246
# Parport
107 pj 247
# ----------------------------------------------------------------
248
ifeq ($(findstring __PPORT__,$(USELIB)) , __PPORT__)
249
 
250
INCL += -I$(BASE)/drivers/parport/include
251
 
23 pj 252
ifeq ($(LIB_PATH)/libpport.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpport.a))
253
LINK_LIB += -lpport
254
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpport.a
255
endif
2 pj 256
 
107 pj 257
endif
258
 
259
# PCLAB
260
# ----------------------------------------------------------------
261
ifeq ($(findstring __PCLAB__,$(USELIB)) , __PCLAB__)
262
 
263
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl812/include
264
 
265
ifeq ($(LIB_PATH)/libpclab.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpclab.a))
266
LINK_LIB += -lpclab
267
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpclab.a
268
endif
269
 
270
endif
271
 
272
 
273
# Ports
274
 
275
# FFT
276
# ----------------------------------------------------------------
277
ifeq ($(findstring __FFT__,$(USELIB)) , __FFT__)
278
 
279
INCL += -I$(BASE)/ports/fftw/include
280
 
281
#FFTR
282
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftr.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftr.a))
283
LINK_LIB += -lfftr
284
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftr.a
285
endif
286
# FFTC
287
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftc.a))
288
LINK_LIB += -lfftc
289
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftc.a
290
endif
291
endif
292
 
48 pj 293
# OSMESA
107 pj 294
# ----------------------------------------------------------------
295
ifeq ($(findstring __OSMESA__,$(USELIB)) , __OSMESA__)
296
 
297
INCL += -I$(BASE)/ports/mesa/include
298
 
48 pj 299
ifeq ($(LIB_PATH)/libosmesa.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libosmesa.a))
300
LINK_LIB += -losmesa
301
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libosmesa.a
302
endif
2 pj 303
 
48 pj 304
# GLUT
305
ifeq ($(LIB_PATH)/libglut.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglut.a))
306
LINK_LIB += -lglut
307
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglut.a
308
endif
2 pj 309
 
48 pj 310
# GLU
311
ifeq ($(LIB_PATH)/libglu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglu.a))
312
LINK_LIB += -lglu
313
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglu.a
314
endif
2 pj 315
 
48 pj 316
endif
317
 
98 giacomo 318
# PNG
107 pj 319
# ----------------------------------------------------------------
320
ifeq ($(findstring __PNG__,$(USELIB)) , __PNG__)
321
 
322
INCL += -I$(BASE)/ports/png/include
323
 
324
# PNG
98 giacomo 325
ifeq ($(LIB_PATH)/libpng.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpng.a))
326
LINK_LIB += -lpng
327
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpng.a
328
endif
329
 
107 pj 330
endif
331
 
332
# ZLIB
333
# ----------------------------------------------------------------
334
ifeq ($(findstring __ZLIB__,$(USELIB)) , __ZLIB__)
335
 
336
INCL += -I$(BASE)/ports/zlib/include
337
 
338
# PNG
339
ifeq ($(LIB_PATH)/libzlib.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libzlib.a))
340
LINK_LIB += -lzlib
341
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libzlib.a
342
endif
343
 
344
endif
142 trimarchi 345
 
346
# DIDMA
347
# ----------------------------------------------------------------
348
ifeq ($(findstring __DIDMA__, $(USELIB)), __DIDMA__)
349
 
350
INCL += -I$(BASE)/ports/didma/include
351
 
352
# DIDMA
353
ifeq ($(LIB_PATH)/libdidma.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libdidma.a))
354
LINK_LIB += -ldidma
355
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libdidma.a
356
endif
357
 
358
endif
359
 
223 giacomo 360
# FIRST
361
# ----------------------------------------------------------------
362
ifeq ($(findstring __FIRST__, $(USELIB)), __FIRST__)
363
 
364
INCL += -I$(BASE)/ports/first/include
365
 
366
ifeq ($(LIB_PATH)/libfirst.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfirst.a))
367
LINK_LIB += -lfirst
368
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libfirst.a
369
endif
370
 
371
endif
372
 
171 giacomo 373
# BTTV
374
# ----------------------------------------------------------------
375
ifeq ($(findstring __BTTV__, $(USELIB)), __BTTV__)
376
 
638 giacomo 377
INCL += -I$(BASE)/drivers/bttv/include
171 giacomo 378
 
379
# BTTV
380
ifeq ($(LIB_PATH)/libbttv.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libbttv.a))
381
LINK_LIB += -lbttv
382
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libbttv.a
383
endif
384
 
385
endif
386
 
461 giacomo 387
# I2C
388
# ----------------------------------------------------------------
389
ifeq ($(findstring __I2C__, $(USELIB)), __I2C__)
390
 
638 giacomo 391
INCL += -I$(BASE)/drivers/i2c/include
461 giacomo 392
 
393
ifeq ($(LIB_PATH)/libi2c.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libi2c.a))
394
LINK_LIB += -li2c
395
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libi2c.a
396
endif
397
 
398
endif
399
 
400
# CM7326
401
# ----------------------------------------------------------------
402
ifeq ($(findstring __CM7326__, $(USELIB)), __CM7326__)
403
 
463 giacomo 404
INCL += -I$(BASE)/drivers/cm7326/include
461 giacomo 405
 
406
ifeq ($(LIB_PATH)/libcm7326.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcm7326.a))
407
LINK_LIB += -lcm7326
408
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcm7326.a
409
endif
410
 
411
endif
412
 
259 giacomo 413
# TFTP
414
# ----------------------------------------------------------------
415
ifeq ($(findstring __TFTP__, $(USELIB)), __TFTP__)
171 giacomo 416
 
262 giacomo 417
INCL += -I$(BASE)/ports/tftp/include
259 giacomo 418
 
419
# TFTP
420
ifeq ($(LIB_PATH)/libtftp.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtftp.a))
421
LINK_LIB += -ltftp
422
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libtftp.a
423
endif
424
 
425
endif
426
 
284 giacomo 427
# SERVO
428
# ----------------------------------------------------------------
429
ifeq ($(findstring __SERVO__, $(USELIB)), __SERVO__)
259 giacomo 430
 
284 giacomo 431
INCL += -I$(BASE)/ports/servo/include
432
 
433
# SERVO
434
ifeq ($(LIB_PATH)/libservo.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libservo.a))
435
LINK_LIB += -lservo
436
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libservo.a
437
endif
438
 
439
endif
360 giacomo 440
 
496 giacomo 441
# INPUT
442
# ----------------------------------------------------------------
443
ifeq ($(findstring __INPUT__, $(USELIB)), __INPUT__)
444
 
445
INCL += -I$(BASE)/drivers/input/include
446
 
447
# JOY
448
ifeq ($(LIB_PATH)/libinput.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libinput.a))
449
LINK_LIB += -linput
450
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libinput.a
451
endif
452
 
453
endif
581 mauro 454
 
455
# CPU
456
# ----------------------------------------------------------------
457
ifeq ($(findstring __CPU__, $(USELIB)), __CPU__)
458
 
459
INCL += -I$(BASE)/drivers/cpu/include
460
 
461
# CPU
462
ifeq ($(LIB_PATH)/libcpu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcpu.a))
463
LINK_LIB += -lcpu
464
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcpu.a
465
endif
466
 
467
endif