Subversion Repositories shark

Rev

Rev 767 | Rev 848 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 pj 1
#
2
# this file contains the library dependencies
3
#
4
 
45 pj 5
OSLIB_LIB=$(OSLIB)/lib
2 pj 6
 
45 pj 7
LINK_STARTUP = $(OSLIB_LIB)/x0.o
2 pj 8
 
9
LINK_LIB =
10
LIB_DEP =
11
 
107 pj 12
 
13
# Dependencies
14
# -------------------------------------------------------
15
 
16
# these are the libraries the use wants to use
17
USELIB = $(SHARKOPT)
18
 
19
ifeq ($(findstring __PNG__,$(SHARKOPT)) , __PNG__)
20
USELIB += __ZLIB__
21
endif
22
 
638 giacomo 23
INCL += -I$(BASE)/drivers/linuxc26/include
24
 
588 giacomo 25
# PCI
431 giacomo 26
# ----------------------------------------------------------------
588 giacomo 27
ifeq ($(findstring __PCI__,$(USELIB)) , __PCI__)
431 giacomo 28
 
638 giacomo 29
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci/include
431 giacomo 30
 
588 giacomo 31
ifeq ($(LIB_PATH)/libpci.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpci.a))
32
LINK_LIB += -lpci
33
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpci.a
431 giacomo 34
endif
35
 
632 giacomo 36
endif
37
 
638 giacomo 38
# NETWORK
39
# ----------------------------------------------------------------
40
ifeq ($(findstring __NET__,$(USELIB)) , __NET__)
41
 
42
INCL += -I$(BASE)/drivers/net/include
43
 
44
ifeq ($(LIB_PATH)/libnet.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libnet.a))
45
LINK_LIB += -lnet
46
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libnet.a
581 mauro 47
endif
48
 
638 giacomo 49
endif
50
 
431 giacomo 51
# tracer
52
ifeq ($(LIB_PATH)/libtracer.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtracer.a))
53
LINK_LIB += -ltracer
54
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libtracer.a
55
endif
56
 
2 pj 57
# hgd
58
ifeq ($(LIB_PATH)/libhgd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhgd.a))
59
LINK_LIB += -lhgd
60
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhgd.a
61
endif
62
 
63
# grx
110 giacomo 64
# ----------------------------------------------------------------
65
ifeq ($(findstring __GRX__,$(USELIB)) , __GRX__)
66
 
67
INCL += -I$(BASE)/drivers/grx/include
68
 
2 pj 69
ifeq ($(LIB_PATH)/libgrx.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgrx.a))
70
LINK_LIB += -lgrx
71
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgrx.a
72
endif
110 giacomo 73
 
48 pj 74
endif
2 pj 75
 
471 giacomo 76
# Frame Buffer
77
# ----------------------------------------------------------------
78
ifeq ($(findstring __FB__,$(USELIB)) , __FB__)
79
 
638 giacomo 80
INCL += -I$(BASE)/drivers/fb/include
471 giacomo 81
 
82
ifeq ($(LIB_PATH)/libfb.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfb.a))
83
LINK_LIB += -lfb
84
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfb.a
85
endif
86
 
87
endif
110 giacomo 88
 
107 pj 89
# oldchar
90
# ----------------------------------------------------------------
91
ifeq ($(findstring __OLDCHAR__,$(USELIB)) , __OLDCHAR__)
92
 
93
INCL += -I$(BASE)/drivers/oldchar/include
94
 
95
ifeq ($(LIB_PATH)/liboldch.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/liboldch.a))
96
LINK_LIB += -loldch
97
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/liboldch.a
2 pj 98
endif
99
 
107 pj 100
endif
101
 
2 pj 102
# hsnd
103
ifeq ($(LIB_PATH)/libhsnd.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libhsnd.a))
104
LINK_LIB += -lhsnd
105
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libhsnd.a
106
endif
107
 
108
# mem
109
ifeq ($(LIB_PATH)/libmem.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmem.a))
110
LINK_LIB += -lmem
111
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmem.a
112
endif
113
 
114
# gkern
115
ifeq ($(LIB_PATH)/libgkern.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libgkern.a))
116
LINK_LIB += -lgkern
117
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libgkern.a
118
endif
119
 
120
# mod
121
ifeq ($(LIB_PATH)/libmod.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmod.a))
122
LINK_LIB += -lmod
123
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmod.a
124
endif
125
 
126
# kl
45 pj 127
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libkl.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libkl.a))
2 pj 128
LINK_LIB += -lkl
45 pj 129
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libkl.a
2 pj 130
endif
131
 
132
# hx
45 pj 133
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhx.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhx.a))
2 pj 134
LINK_LIB += -lhx
45 pj 135
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhx.a
2 pj 136
endif
137
 
138
# hc
45 pj 139
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhc.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhc.a))
2 pj 140
LINK_LIB += -lhc
45 pj 141
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhc.a
2 pj 142
endif
143
 
144
# hm
45 pj 145
ifeq ($(OSLIB_LIB)/libhm.a,$(wildcard $(OSLIB_LIB)/libhm.a))
2 pj 146
LINK_LIB += -lhm
45 pj 147
LIB_DEP += $(OSLIB_LIB)/libhm.a
2 pj 148
endif
149
 
45 pj 150
# cons
151
ifeq ($(LIB_PATH)/libcons.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcons.a))
556 giacomo 152
 
153
INCL += -I$(BASE)/drivers/cons/include
154
 
45 pj 155
LINK_LIB += -lcons
156
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcons.a
157
endif
158
 
2 pj 159
# blk
160
ifeq ($(LIB_PATH)/libblk.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libblk.a))
161
LINK_LIB += -lblk
162
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libblk.a
163
endif
164
 
165
# fs
166
ifeq ($(LIB_PATH)/libfs.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfs.a))
167
LINK_LIB += -lfs
168
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfs.a
169
endif
170
 
171
# c
172
ifeq ($(LIB_PATH)/libc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libc.a))
173
LINK_LIB += -lc
174
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libc.a
175
endif
176
 
719 mauro 177
# serial
178
ifeq ($(LIB_PATH)/libserial.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libserial.a))
767 cirinei 179
INCL += -I$(BASE)/drivers/serial/include
719 mauro 180
LINK_LIB += -lserial
181
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libserial.a
182
endif
183
 
632 giacomo 184
# Linux Comp 2.6
496 giacomo 185
# ----------------------------------------------------------------
186
ifeq ($(findstring __LINUXC26__,$(USELIB)) , __LINUXC26__)
187
 
188
# Linux Emulation Layer 2.6
189
ifeq ($(LIB_PATH)/libcomp26.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcomp26.a))
190
LINK_LIB += -lcomp26
191
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libcomp26.a
192
endif
193
 
2 pj 194
endif
496 giacomo 195
# ----------------------------------------------------------------
439 giacomo 196
 
2 pj 197
# mpeg
198
ifeq ($(LIB_PATH)/libmpeg.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmpeg.a))
199
LINK_LIB += -lmpeg
200
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmpeg.a
201
endif
202
 
203
# mp3
204
ifeq ($(LIB_PATH)/libmp3.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libmp3.a))
205
LINK_LIB += -lmp3
206
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libmp3.a
207
endif
208
 
702 giacomo 209
# snapshot
210
ifeq ($(findstring __SNAPSHOT__,$(USELIB)) , __SNAPSHOT__)
211
 
212
INCL += -I$(BASE)/ports/snapshot/include
213
 
214
ifeq ($(LIB_PATH)/libsnapshot.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libsnapshot.a))
215
LINK_LIB += -lsnapshot
216
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libsnapshot.a
217
endif
218
 
219
endif
220
 
2 pj 221
# 6025e
107 pj 222
# ----------------------------------------------------------------
223
ifeq ($(findstring __6025E__,$(USELIB)) , __6025E__)
224
 
225
INCL += -I$(BASE)/drivers/pci6025e/include
226
 
2 pj 227
ifeq ($(LIB_PATH)/lib6025e.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/lib6025e.a))
228
LINK_LIB += -l6025e
229
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/lib6025e.a
230
endif
231
 
107 pj 232
endif
233
 
659 giacomo 234
# PCL833
235
# ----------------------------------------------------------------
236
ifeq ($(findstring __PCL833__,$(USELIB)) , __PCL833__)
237
 
238
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl833/include
239
 
240
ifeq ($(LIB_PATH)/libpcl833.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpcl833.a))
241
LINK_LIB += -lpcl833
242
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpcl833.a
243
endif
244
 
245
endif
246
 
23 pj 247
# Parport
107 pj 248
# ----------------------------------------------------------------
249
ifeq ($(findstring __PPORT__,$(USELIB)) , __PPORT__)
250
 
251
INCL += -I$(BASE)/drivers/parport/include
252
 
23 pj 253
ifeq ($(LIB_PATH)/libpport.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpport.a))
254
LINK_LIB += -lpport
255
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpport.a
256
endif
2 pj 257
 
107 pj 258
endif
259
 
260
# PCLAB
261
# ----------------------------------------------------------------
262
ifeq ($(findstring __PCLAB__,$(USELIB)) , __PCLAB__)
263
 
264
INCL += -I$(BASE)/drivers/pcl812/include
265
 
266
ifeq ($(LIB_PATH)/libpclab.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpclab.a))
267
LINK_LIB += -lpclab
268
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpclab.a
269
endif
270
 
271
endif
272
 
273
 
274
# Ports
275
 
276
# FFT
277
# ----------------------------------------------------------------
278
ifeq ($(findstring __FFT__,$(USELIB)) , __FFT__)
279
 
280
INCL += -I$(BASE)/ports/fftw/include
281
 
282
#FFTR
283
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftr.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftr.a))
284
LINK_LIB += -lfftr
285
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftr.a
286
endif
287
# FFTC
288
ifeq ($(LIB_PATH)/libfftc.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfftc.a))
289
LINK_LIB += -lfftc
290
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libfftc.a
291
endif
292
endif
293
 
48 pj 294
# OSMESA
107 pj 295
# ----------------------------------------------------------------
296
ifeq ($(findstring __OSMESA__,$(USELIB)) , __OSMESA__)
297
 
298
INCL += -I$(BASE)/ports/mesa/include
299
 
48 pj 300
ifeq ($(LIB_PATH)/libosmesa.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libosmesa.a))
301
LINK_LIB += -losmesa
302
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libosmesa.a
303
endif
2 pj 304
 
48 pj 305
# GLUT
306
ifeq ($(LIB_PATH)/libglut.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglut.a))
307
LINK_LIB += -lglut
308
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglut.a
309
endif
2 pj 310
 
48 pj 311
# GLU
312
ifeq ($(LIB_PATH)/libglu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libglu.a))
313
LINK_LIB += -lglu
314
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libglu.a
315
endif
2 pj 316
 
48 pj 317
endif
318
 
98 giacomo 319
# PNG
107 pj 320
# ----------------------------------------------------------------
321
ifeq ($(findstring __PNG__,$(USELIB)) , __PNG__)
322
 
323
INCL += -I$(BASE)/ports/png/include
324
 
325
# PNG
98 giacomo 326
ifeq ($(LIB_PATH)/libpng.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libpng.a))
327
LINK_LIB += -lpng
328
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libpng.a
329
endif
330
 
107 pj 331
endif
332
 
333
# ZLIB
334
# ----------------------------------------------------------------
335
ifeq ($(findstring __ZLIB__,$(USELIB)) , __ZLIB__)
336
 
337
INCL += -I$(BASE)/ports/zlib/include
338
 
339
# PNG
340
ifeq ($(LIB_PATH)/libzlib.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libzlib.a))
341
LINK_LIB += -lzlib
342
LIB_DEP += $(LIB_PATH)/libzlib.a
343
endif
344
 
345
endif
142 trimarchi 346
 
347
# DIDMA
348
# ----------------------------------------------------------------
349
ifeq ($(findstring __DIDMA__, $(USELIB)), __DIDMA__)
350
 
351
INCL += -I$(BASE)/ports/didma/include
352
 
353
# DIDMA
354
ifeq ($(LIB_PATH)/libdidma.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libdidma.a))
355
LINK_LIB += -ldidma
356
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libdidma.a
357
endif
358
 
359
endif
360
 
223 giacomo 361
# FIRST
362
# ----------------------------------------------------------------
363
ifeq ($(findstring __FIRST__, $(USELIB)), __FIRST__)
364
 
365
INCL += -I$(BASE)/ports/first/include
366
 
367
ifeq ($(LIB_PATH)/libfirst.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libfirst.a))
368
LINK_LIB += -lfirst
369
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libfirst.a
370
endif
371
 
372
endif
373
 
171 giacomo 374
# BTTV
375
# ----------------------------------------------------------------
376
ifeq ($(findstring __BTTV__, $(USELIB)), __BTTV__)
377
 
638 giacomo 378
INCL += -I$(BASE)/drivers/bttv/include
171 giacomo 379
 
380
# BTTV
381
ifeq ($(LIB_PATH)/libbttv.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libbttv.a))
382
LINK_LIB += -lbttv
383
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libbttv.a
384
endif
385
 
386
endif
387
 
461 giacomo 388
# I2C
389
# ----------------------------------------------------------------
390
ifeq ($(findstring __I2C__, $(USELIB)), __I2C__)
391
 
638 giacomo 392
INCL += -I$(BASE)/drivers/i2c/include
461 giacomo 393
 
394
ifeq ($(LIB_PATH)/libi2c.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libi2c.a))
395
LINK_LIB += -li2c
396
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libi2c.a
397
endif
398
 
399
endif
400
 
401
# CM7326
402
# ----------------------------------------------------------------
403
ifeq ($(findstring __CM7326__, $(USELIB)), __CM7326__)
404
 
463 giacomo 405
INCL += -I$(BASE)/drivers/cm7326/include
461 giacomo 406
 
407
ifeq ($(LIB_PATH)/libcm7326.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcm7326.a))
408
LINK_LIB += -lcm7326
409
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcm7326.a
410
endif
411
 
412
endif
413
 
259 giacomo 414
# TFTP
415
# ----------------------------------------------------------------
416
ifeq ($(findstring __TFTP__, $(USELIB)), __TFTP__)
171 giacomo 417
 
262 giacomo 418
INCL += -I$(BASE)/ports/tftp/include
259 giacomo 419
 
420
# TFTP
421
ifeq ($(LIB_PATH)/libtftp.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libtftp.a))
422
LINK_LIB += -ltftp
423
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libtftp.a
424
endif
425
 
426
endif
427
 
284 giacomo 428
# SERVO
429
# ----------------------------------------------------------------
430
ifeq ($(findstring __SERVO__, $(USELIB)), __SERVO__)
259 giacomo 431
 
284 giacomo 432
INCL += -I$(BASE)/ports/servo/include
433
 
434
# SERVO
435
ifeq ($(LIB_PATH)/libservo.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libservo.a))
436
LINK_LIB += -lservo
437
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libservo.a
438
endif
439
 
440
endif
360 giacomo 441
 
496 giacomo 442
# INPUT
443
# ----------------------------------------------------------------
444
ifeq ($(findstring __INPUT__, $(USELIB)), __INPUT__)
445
 
446
INCL += -I$(BASE)/drivers/input/include
447
 
448
# JOY
449
ifeq ($(LIB_PATH)/libinput.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libinput.a))
450
LINK_LIB += -linput
451
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libinput.a
452
endif
453
 
454
endif
581 mauro 455
 
456
# CPU
457
# ----------------------------------------------------------------
458
ifeq ($(findstring __CPU__, $(USELIB)), __CPU__)
459
 
460
INCL += -I$(BASE)/drivers/cpu/include
461
 
462
# CPU
463
ifeq ($(LIB_PATH)/libcpu.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libcpu.a))
464
LINK_LIB += -lcpu
465
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libcpu.a
466
endif
467
 
847 giacomo 468
# USB
469
# ----------------------------------------------------------------
470
ifeq ($(findstring __USB__, $(USELIB)), __USB__)
471
 
472
INCL += -I$(BASE)/drivers/usb/include
473
# CPU
474
ifeq ($(LIB_PATH)/libusb.a,$(wildcard $(LIB_PATH)/libusb.a))
475
LINK_LIB += -lusb
476
LINK_DEP += $(LIB_PATH)/libusb.a
477
 
581 mauro 478
endif